نگاهی به تابلو سازی های سر در

از جـمله تابلو سازی های عمومی که مـا هر روز با آن در ارتباطیم و در پـیرامون ما خیلی به چشم می خورد، تابلو سازی سـر درب فروشگاه ها , فروشگاه ها و واحدهای صنفی است. (Sign) یـا (Signboard) که امروزه تبدیل به نوعی آلودگی جـدی بـصری برای شهر ما ادامه مطلب…