اندازه و رنگ های مختلف تابلو سازی ها و نگاه طراح

اندازه و رنگ های مختلف تابلو سازی ها و نگاه طراح ****** برخی برندهـا، واحدهای صنفی و شرکت های معتبر؛ با بکارگیری تیم طراحی و استفاده از طرح های اختصاصی و خلاقانه، نمونه و معیار بارزی جهت مقایسه می باشند. آنـچـه در این نقد مورد بحث قرار گرفت، بررسی تابلو ادامه مطلب…